Profese

Projektové části dokumentace, které řešíme

Architektura

Architektonické řešení

Nalezení funkčního a estetického principu stavby, z hlediska vnitřního užívání, materiálů a vnějších vazeb na okolí

Stavařina

Stavební řešení

Přesnější určení požadavků stavby, materiálů, technologií, detailů návazností a prověření normových a typologických požadavků.

Statika

Stavebně konstrukční řešení

Určení konstukčního systému stavby, ověření materiálů a dimenzí nosných prvků.

Požár

Požárně bezpečnostní řešení

Stanovení požadavků požádní ochrany na stavbu, návrh dělení na úseky a způsobu provedení, vyhodnocení vlivu na okolí.

Voda,
kanalizace
a plyn

Zařízení zdravotně technických instalací a plynu

Návrh zdroje a způsobu připojení. Stanovení provozních kapacit objektu a dimenzí a materiálu potrubí.

Vytápění

Zařízení pro vytápění staveb

Výpočet tepelných ztrát objektu a následné stanovení výkonové potřeby pro vytápění, ohřev vody, vzduchotechniku a technologie.

Větrání
a chlazení

Vzduchotechnika a ochlazování staveb

Návrh zařízení a distribučních prvků, pro zajištění čerstvého vzduchu, dostatečného množství, teploty a vlhkosti.

Silnoproud

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Návrh distribučních a koncových prvků (zásuvky, vypínače, …) silnoproudé elektřiny, vč. ochrany před bleskem.

Slaboproud

Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Návrh distribučních a koncových prvků, pro zabezpečovací systém objektu, datové rozvody, docházkový systém, atd.

Měření
a regulace

Zařízení pro měření a regulaci

Návrh celkového systému měření a ovládání zásadních technických zařízení, zejména zdrojů vytápění a jednotek větrání objektu.

Koordinace

Koordinace, HIP

Komplexní vedení projektu, zejména z hlediska technického a ekonomického. Koordinace a kontrola částí dokumentace.

DOP

Dopravní řešení

ZOV

Zásady organizace výstavby

PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy

ROZP

Rozpočet a výkaz výměr

3D

3D skici a vizualizace

SANA

Sanace vlhkosti - průzkum, opatření

RADON

Radon - průzkum, opatření

IGP

Inženýrsky geologický průzkum + opatření

STUDNA

Studna, průzkumný vrt, zkoušky, posudek, projekt

ČOV

Čistírna odadních vod - posudek, projekt

AKU

Akustické posouzení

NZÚ

Dokumentace pro dotační titul NZÚ

OSV

Studie osvětlení, oslunění, zastínění

DOZOR

Dozor autorský, stavební, technický

GASTRO

Návrh gastro zařízení

PASP

Zaměření stávajícího stavu

GEO

Gedoetické zaměření, výškopis a polohopis

INŽ

Zajištění potřebných povolení - jednání s úřady atd.

TISK

Kompletní tištěná verze projektové dokumentace

DIGI

Kompletní el. verze projektové dokumentace