Služby

Náš běžný postup v KOSTCE

PŘÍPRAVA PROJEKTU

1

VYPRACOVÁNÍ STUDIE / KONCEPTU STAVBY

2

VÝBĚR GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA

3

ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PROJEKTU

4

PRŮBĚŽNÉ KONZULTACE PRACÍ S KLIENTEM A ÚŘADY

5

ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

6

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

7

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

8

Autorský dozor

9

Skutečné provedení stavby

10

1

Příprava projektu

2

VYPRACOVÁNÍ STUDIE / KONCEPTU STAVBY

3

VÝBĚR GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA

4

ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PROJEKTU

5

PRŮBĚŽNÉ KONZULTACE PRACÍ S KLIENTEM A ÚŘADY

6

ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

7

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

8

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

9

AUTORSKÝ DOZOR

10

Skutečné provedení stavby

Stupně dokumentace

Základní rozdělení dle fází služeb

PZ

1. Fáze služeb

Příprava zakázky

Má pomoci klientovi/stavebníkovi popsat záměr a konkretizovat funkci a účel stavby.

Prací projektanta je případně prověřit předběžně vhodnost lokality, zjistit případné možné regulační podmínky místa a podmínky stanovené v územně plánovací dokumentaci (ÚPD).

Podrobněji popsáno zde

DNS

2. Fáze služeb

Dokumentace návrhu / studie stavby

Vypracování architektonické studie je prvním prostorovým vyjádřením záměru stavebníka.

Dává konkrétní představu o urbanistické, architektonické, dispoziční, provozní, konstrukční, interiérové a materiálové koncepci. Zároveň odpoví na otázky ekonomické a může i naznačit časové limity budoucí výstavby. Dalším hlavním účelem je pomoci stavebníkovi ve strategickém rozhodování a při konzultacích s dotčenými orgány.

Podrobněji popsáno zde

DUR

3. Fáze služeb

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

Dokumentace vychází z odsouhlasené studie stavby. Poskytuje informace o konkrétním umístění stavby v dané lokalitě a souladu s územně plánovací dokumentací.

Určuje umístění stavby a vazby na okolí.

Na základě této dokumentace stavební úřad rozhoduje o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území a vydává územní rozhodnutí.

Podrobněji popsáno zde

DUR
+
DSP

3. a 4. Fáze služeb

Společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

Jedna dokumentace, naplňující požadavky dokumentací DUR i DSP.

Je možné ji využít pro společné územní a stavební řízení.

Podrobněji popsáno zde

DSP

4. Fáze služeb

Dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby

Na základě DSP vydává stavební úřad stavební povolení. Musí vyhovět stavebnímu zákonu a ostatním zvláštním předpisům, např. požární ochrany, životního prostředí, apod.

Urbanistiská, architektonická, konstrukční, dispoziční, provozní a materiálová charakteristika stavby.

Ze zpracované dokumentace je možné zpřesnit odhad nákladů stavby, způsob provedení a časové možnosti budoucí výstavby.

Podrobněji popsáno zde

DSJ

4. a 5. Fáze služeb

Dokumentace stavby jednostupňová

Jedna dokumentace, naplňující požadavky dokumentací DSP i DPS.

Je možné ji využít pro potřeby stavebního povolení i pro následnou realizaci.

Podrobněji popsáno zde

DPS

5. Fáze služeb

Dokumentace pro provádění stavby

Vychází z dokumentace schválené stavebním úřadem. Jednoznačně definuje základní požadavky na kvalitu stavby (standard, kvalita materiálů a provedení).

Její podrobnost umožňujíe vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Je podkladem pro dodavatelskou dokumentaci zhotovitele stavby. Na jejím základě je možné zpracovat SPD a vybrat zhotovitele stavby.

Podrobněji popsáno zde

SPD

6. Fáze služeb

Soupis prací a dodávek

Soupis prací a dodávek (SPD) navazuje na dokumentaci pro provádění stavby (DPS), uvádí práce, dodávky a služeby potřebné k úplné realizaci zamyšleného stavebního díla.

Je zpravidla nedílnou součástí dokumentace pro zadání a výběr zhotovitele stavby.

Podrobněji popsáno zde

AD

7. Fáze služeb

Autorský dozor projektanta

Kontrola stavby, že je realizována dle platné projektové dokumentace.

Konzultace a schvalování odchylek a úprav stavby.

Výkon AD může mít charakter pravidelný, nebo občasný, v rozsahu, který je určen před začátkem zahájení výstavby.

Podrobněji popsáno zde

TDI

8. Fáze služeb

Technický dozor investora

Dozor vykonávaný zástupcem stavebníka, nad prováděním stavby.

Stavbyvedoucí je povinen spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

U staveb financovaných z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor nad prováděním stavby.

Podrobněji popsáno zde

DSPS

9. Fáze služeb

Dokumentace skutečného provedení stavby

Zachycení stávajícího stavu dokončené stavby. Většinou prováděné formou úpravy prováděcí dokumentace.

Dokumentace slouží zejména pro provozování a údržbu stavby a pro její případné budoucí úpravy.

ZSPD

Dokumentace změny stavby před dokončením

Dokumentace pro stavební řízení, do které jsou zapracovány a vyznačeny změny, provedené oproti dokumentaci na základě které bylo již jedno povolení stavby vydáno.

DBP

Dokumentace bouracích prací

Dokumentace popisuje způsob a postup odstranění stávjaící stavby, pro kterou je potřeba vydat povolení odstranění stavby.

Mimo popisu odstraňovaných konstrukcí, jsou popisovány i druhy a objemy předpokládaného odpadu a je navrženo nakládání s ním.